Džeko: Razmišljam o odlasku

2009-06-05 11:24
Wol­fsburg na kra­ju se­zo­ne naj­vje­ro­va­tni­je os­ta­je, po­red tre­ne­ra...
Fe­lixa Ma­gat­ha, i bez naj­bo­ljeg na­pa­da­ča pro­lje­tnog di­je­la Bun­de­sli­ge i bh. re­pre­zen­ta­tiv­ca Edi­na Dže­ke. Na­ime, Dže­ko se na­kon fan­tas­ti­čne par­ti­je pro­tiv Han­no­ve­ra (pos­ti­gao tri po­got­ka) po prvi put izja­snio o svom sta­tu­su u klu­bu.

- Da­nas je za­is­ta li­je­po b
i­ti član Wol­fsbur­ga. Sa­mo me za­ni­ma šam­pi­on­ska ti­tu­la, o dru­gom ne­ću ni da ra­zmiš­ljam. Ali vam mo­ram pri­zna­ti da me je odla­zak Ma­gat­ha mno­go ra­zo­ča­rao i da vi­še ni­sam si­gu­ran u svoj os­ta­nak u Wol­fsbur­gu. Iako sam že­lio da os­ta­nem još je­dnu se­zo­nu pa tek on­da da ra­zmiš­ljam o nas­tav­ku ka­ri­je­re, še­fo­vim (Ma­gath) odlas­kom stva­ri su se pro­mi­je­ni­le. Ma­gat­hu pu­no du­gu­jem i že­lim mu za ras­ta­nak po­da­ri­ti šam­pi­on­sku ti­tu­lu, a o mo­joj bu­du­ćnos­ti će mo odlu­či­ti na lje­to - po­vje­rio se Dže­ko nje­ma­čkim no­vi­na­ri­ma.

U Wol­fsbur­gu kao da su se po­mi­ri­li sa su­dbi­nom da gu­be Dže­ku i već su vrbo­va­li dva­de­set­tro­go­diš­njeg na­pa­da­ča Al­kma­ara, Bra­zil­ca Ari­ja. Špe­ku­li­še se da bi Dže­kin tran­sfer mo­gao da pre­đe i re­kor­dnih 25 mi­li­ona eura.


Dže­ko se izja­snio i o svo­jim a
m­bi­ci­ja­ma oko osva­ja­nja ti­tu­le naj­bo­ljeg stri­jel­ca Bun­de­sli­ge.

- Naj­vi­še bih vo­lio da Gra­fi­te i ja za­je­dno osvo­ji­mo tu ti­tu­lu, jer smo stvar­no ne­za­us­tav­ljiv tan­dem, čak se na te­re­nu oslov­lja­va­mo sa "bra­te". Ali, si­gur­no ne bi to­li­ko go­lo­va pos­ti­gli bez Mis­ke­ta (Mi­si­mo­vić) ko­ji nas ra­dar­skim lop­ta­ma per­fek­tno pro­na­la­zi - izja­vio je Dže­ko za nje­ma­čki "Sport Bild". Gra­fi­te ko­ji se na­la­zio po­red nje­ga to­kom in­ter­vi­jua, do­dao je da mu je sa­mo ti­tu­la prva­ka va­žna i da će ako bu­de imao pri­li­ku li­čno asis­ti­ra­ti Dže­ki da pos­ta­ne naj­bo­lji stri­je­lac.